Informacja dla osoby, która nabyła lokal mieszkalny objęty zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie

 1. ZAWIADOMIENIE O NABYCIU LOKALU

Z chwilą podpisania notarialnej umowy sprzedaży, darowizny, itp. nabywca lokalu mieszkalnego zobowiązany jest  regulować opłaty za lokal do 20-go każdego miesiąca. Nie ma znaczenia termin przejęcia  lokalu.

O nabyciu spółdzielczego własnościowego prawa notariusz zawiadamia Spółdzielnię (nie dot. dziedziczenia!), natomiast o nabyciu własności lokalu już strony umowy, a w szczególności nabywcy składając formularz OŚWIADCZENIA nr 1 do siedziby tut. Spółdzielni (al. marsz. Józefa Piłsudskiego 72, Jaworzno).  

 

 1. ZAWIADOMIENIE O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W LOKALU.

Część opłat za używanie lokalu zależna jest od liczby osób zamieszkałych, dlatego właściciel/uprawniony do lokalu w terminie 7 dni od nabycia prawa do lokalu powinien zawiadomić Spółdzielnię o ilości osób, które będą zamieszkiwać w lokalu (formularz OŚWIADCZENIA nr 2).

 

 1. PROTOKOŁ PRZĘCIA LOKALU

Nabywca lokalu mieszkalnego z chwilą objęcia lokalu powinien sporządzić protokół przekazania lokalu, w którym wskazuje w szczególności: datę przejęcia lokalu, stan liczników zużycia wody, centralnego ogrzewania i inne istotne informacje niezbędne do prawidłowego rozliczania, znajdujące się w formularzu OŚWIADCZENIA nr  3. Kopię protokołu należy złożyć do tut. Spółdzielni.

 

 1. ANEKSY OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALU

Istnieje możliwość przesyłania przez Spółdzielnię aneksów opłat za używanie i bieżąca eksploatację w formie elektronicznej na wskazany przez nabywców adres mailowy. W tym celu należy wypełnić formularz OŚWIADCZENIE nr 4.  

W przypadku niezłożenia niniejszego formularza aneksy opłat będą doręczane do skrzynki pocztowej przynależnej do lokalu.

 

 1. ZALICZKI NA MEDIA

Zaliczki na poczet zużycia wody oraz energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, można ustalić w siedzibie Spółdzielni przy ulicy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 72 w Jaworznie jak również w Administracji Osiedlowej właściwej dla danego osiedla (formularz OŚWIADCZENIE nr 5). W przypadku niezłożenia oświadczenia zostaną przyjęte regulaminowe normy zużycia mediów.        

 

 1. MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA STAWKI EKSPOLATACJI

Istnieje możliwość obniżenia stawki eksploatacji z chwilą nabycia członkostwa w tut. Spółdzielni. Po otrzymaniu zawiadomienia o nabyciu lokalu uprawnieni zostaną zweryfikowani pod kątem posiadanego członkostwa.

Nabycie członkostwa uzależnione jest od rodzaju nabytego prawa oraz majątku do którego zostało nabyte.

Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo zostało nabyte w całości do majątku osobistego lub majątku wspólnego małżeńskiego, nabycie członkostwa następuje z mocy ustawy. Nabywający obowiązkowo składa/składają formularz OŚWIADCZENIE nr 6

Jeżeli prawo własności zostało nabyte w całości do majątku osobistego lub majątku wspólnego małżeńskiego, nabycie członkostwa następuje w drodze uchwały Zarządu Spółdzielni. Nabywający chcący ubiegać się o członkostwo powinni złożyć deklaracje OŚWIADCZENIE nr 7.

W przypadku nabycia ww. praw w udziałach (np. w drodze dziedziczenia) uprawnieni jeżeli nie nabyli wcześniej członkostwa (np. z tytułu posiadania prawa do innego lokalu mieszkalnego objętego zarządem tut. Spółdzielni), wyznaczają członka oraz pełnomocnika spośród siebie. OŚWIADCZENIE nr 8

 

 1. ADRES DO KORESPONDENCJI INNY NIŻ LOKAL MIESZKALNY

Istnieje możliwość otrzymywania korespondencji  na  adres  inny niż nabyty lokal mieszkalny za  miesięczną opłatą. W tym celu należy wypełnić formularz OŚWIADCZENIA nr 9.     

 

 1. SPIS LOKATORÓW
Wyłącznie na podstawie pisemnej zgody uprawnionego do lokalu zostanie zamieszczone jego imię i nazwisko w „spisie lokatorów” (na klatce schodowej) i/lub na domofonie.

 

 1. DODATKOWE POMIESZCZENIE Z KTÓREGO KORZYSTAŁ POPRZEDNI LOKATOR

Umowa zawarta przez zbywającego na korzystanie z dodatkowego pomieszczenia gospodarczego w momencie zbycia mieszkania wygasa. W przypadku, gdy nabywca chciałby korzystać z dodatkowego pomieszczenia, z którego korzystał zbywający konieczne jest zawarcie umowy na korzystanie z części nieruchomości wspólnej. W tym celu należy złożyć wniosek.

 

 1. ZAŁOŻENIE DOMOFONU

Jeżeli nabywca jest zainteresowany założeniem domofonu w zamieszkałym budynku, powinien skontaktować się z pracownikiem Administracji Domów Spółdzielczych właściwej dla danego osiedla w celu odbioru kosztorysu wraz z wnioskiem, na którym właściciele nieruchomości składają podpisy wyrażające zgodę na montaż instalacji w danej klatce.

 

 1. KLUCZE DO WIATY ŚMIETNIKOWEJ, SKRZYNKI POCZTOWEJ, DOMOFONU, PIWNICY

Klucze do wiaty śmietnikowej, skrzynki, domofonu czy piwnicy nabywca lokalu powinien otrzymać od zbywcy lokalu. Istnieje możliwość wymiany zamka do skrzynki pocztowej/piwnicy za odpłatnością, w tym celu należy zgłosić się z nowym zamkiem do Administracji Domów Spółdzielczych właściwej dla danego osiedla.

 

 1. POZOSTALE FORMALOŚCI

Przypominamy o konieczności zgłoszenia  faktu nabycia lokalu:

– operatorowi odpowiedzialnemu za dostawę mediów (energia elektryczna, gaz) w celu zawarcia umowy,

– Gminie Jaworzno (Wydział Finansowo-Budżetowy oraz Wydział Skarbu Państwa) w celu złożenia  informacji w sprawie podatku od nieruchomości czy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego względnie opłaty prze kształceniowej (dot. wyłącznie prawa odrębnej własności).

Prosimy również rozważyć możliwość ubezpieczenia lokalu mieszkalnego w firmie ubezpieczeniowej na wypadek zdarzeń losowych.