ADS 1ADS 2ADS 3InformacjeInne

Konkurs „Jak w moim domu segreguje się śmieci”

Konkurs literacko – plastyczny dla dzieci i młodzieży

 1. „Jak w moim domu segreguje się śmieci?”

Regulamin Konkursu

 1. Organizator Konkursu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie

 1. Cele Konkursu
 • podejmowanie działań edukacyjnych mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży,
 • wdrażanie zachowań ekologicznych polegających na umiejętności prawidłowej segregacji odpadów komunalnych,
 • uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem jakim jest brak segregacji śmieci,
 • doskonalenie umiejętności stosowania różnych form literackich i technik artystycznych.

III. Uczestnicy Konkursu

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych  miasta Jaworzna.

 1. Kategorie konkursowe
 2. Kategoria literacka
 3. Kategoria plastyczna

Kategoria literacka

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 1 pracę literacką zgodną z tematem konkursu. Wszystkie prace należy zgłosić w postaci wydruku komputerowego. Teksty nie mogą być dłuższe niż 1 strona A4 (czcionka 12 Times New Roman).

Kategoria plastyczna

Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę plastyczną w formacie A3 (mniejsze nie będą rozpatrywane). Forma oraz technika prac dowolna. Możliwe jest również wykorzystanie materiałów wtórnych.

W obrębie każdej kategorii konkursowej prace rozpatrywane będą w kategorii wiekowej:

klasy I-III szkoła podstawowa

 1. Warunki uczestnictwa

Konkurs trwa od 1 października 20018 r.  do 31 grudnia 2018 r.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie pracy konkursowej (literackiej lub plastycznej) i przekazanie jej na adres Organizatora. Każdy uczestnik może wziąć udział
w obu kategoriach: literackiej i plastycznej.

Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć następujące dane:

imię i nazwisko,

adres zamieszkania i telefon kontaktowy

wiek, klasę i adres szkoły

zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację pracy w mediach Spółdzielni

(biuletyn „Osiedlowe To i Owo”; strona internetowa www.smgornik-j.pl; fanpage Spółdzielni).

Prace należy dostarczyć do siedziby Organizatora osobiście lub pocztą na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie

Aleja Tysiąclecia 2-14

43-603 Jaworzno

Pokój nr 5 w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu  nastąpi do dnia 28 lutego 2019 r.

O wynikach konkursu Organizator powiadomi telefonicznie. Ponadto uczestnicy znajdą informacje o wynikach konkursu na stronie internetowej Organizatora oraz w biuletynie informacyjnym „Osiedlowe TO i Owo”.

 1. Nagrody

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

W każdej kategorii konkursowej oraz kategorii wiekowej przewidziane są 3 nagrody główne za I, II i III miejsce.

Nagrody maja charakter rzeczowy.

Konkurs literacki

I miejsce – nagroda o wartości 300 zł

II miejsce – nagroda o wartości 200 zł

III miejsce – nagroda o wartości 100 zł

Konkurs plastyczny

I miejsce – nagroda o wartości 300 zł

II miejsce – nagroda o wartości 200 zł

III miejsce – nagroda o wartości 100 zł

Decyzje Komisji Konkursowej (składającej się z 3 przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie) nie podlegają reklamacji.

VII. Informacje dodatkowe

Prace dostarczone na konkurs stanowią własność Organizatora konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo ich publikacji.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonu: 535 214 087

Aktualne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE