Informacje

Przetarg ofertowy – techniczna obsługa nocna zasobów mieszkaniowych

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GÓRNIK” W JAWORZNIE

OGŁASZA:

Przetarg nieograniczony ofertowy na

 techniczną obsługę nocną zasobów mieszkaniowych.

 

Świadczenie usług odbywać się będzie w porze nocnej w godzinach: poniedziałek-piątek: 22:00 – 7:00, sobota, niedziela, święta: 20:00 – 10:00.

Obszar świadczenia usługi – budynki mieszkalne wielorodzinne na terenie Jaworzna – 180 obiektów, 8471 mieszkań.

Zakres świadczenia usługi:

 1. Przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń od mieszkańców w zakresie awarii instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, gazowej.
 2. Niezwłoczne (nie później niż 2 godziny) przystąpienie do zabezpieczenia miejsca wystąpienia awarii lub jej usunięcia.
 3. Przekazanie służbom technicznym Spółdzielni nocnego raportu z przebiegu dyżuru
  i zaistniałych zdarzeń.

Wymagania techniczno-organizacyjne:

 1. Wykonywanie prac poprzez grupy pracowników posiadających stosowne uprawnienia
  i doświadczenie zawodowe.
 2. Realizacja prac przy użyciu własnego transportu i sprzętu oraz materiału.

Przedmiot świadczonych usług:

 1. Instalacja wodna: od zaworu odcinającego budynek do pierwszego zaworu odcinającego
  w lokalu łącznie z zaworem (bez instalacji wewnątrz lokalu) – zabezpieczenie nieszczelności poprzez użycie opaski naprawczej, awaryjne odcięcie dopływu wody.
 2. Instalacja kanalizacyjna: od pierwszej studzienki wraz z  pionem do przyłącza w lokalu
  i trójnikiem (bez podejść odpływowych z urządzeń, kratek odpływowych oraz bez urządzeń) – usuwanie niedrożności, awaryjne odcięcie wody.
 3. Instalacja centralnego ogrzewania: od zaworów dostawcy ciepła do grzejników
  w mieszkaniach: zabezpieczenie nieszczelności poprzez użycie opaski naprawczej, uszczelnienie zaworów, śrubunków, zaworów odpowietrzających, awaryjne odcięcie części instalacji, sprawdzenie parametrów pracy wymiennika ciepła.
 4. Instalacja elektryczna: od przyłącza elektrycznego (WLZ) do tablicy licznikowej lub zabezpieczenia lokalu – wymiana uszkodzonych podstaw bezpieczników i bezpieczników, usuwanie przerw w układach zasilania (wyłączniki nadprądowe), awaryjne odłączenie dopływu prądu.
 5. Instalacja gazowa – od zaworu głównego do zaworu odcinającego odbiorniki wraz
  z zaworem – pomiar stężenia gazu i awaryjne odcięcie dopływu gazu.

Ryczałtowa miesięczna cena winna zawierać kalkulację uwzgledniającą obsługę zasobów w zakresie
i przedmiocie wg powyższego opisu.

Dodatkowe informacje: Dział Techniczny i  Nadzoru, ul. Paderewskiego 15  – tel. (032) 616-41-32,
adres e-mail: nadzor@smgornik-j.pl.

Oferty należy dostarczyć do Spółdzielni, 43-603 Jaworzno, Al. Tysiąclecia 2-14, lub mailowo na adres e-mail: sekretariat@smgornik-j.pl do dnia 26.01.2021 r. , do godz. 1500.

Oferent będzie związany z ofertą 30 dni po terminie składania ofert.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.