Zgon uprawnionego do lokalu

ZGON UPRAWNIONEGO DO LOKALU

 

  1. ZAWIADOMIENIE O ZGONIE

Z chwilą śmierci uprawnionego do lokalu, spadkobiercy zobowiązani są do regulowania opłaty za lokal mieszkalny. W celu zmniejszenia opłat za wywóz odpadów  należy złożyć kopię aktu zgonu wraz
OŚWIADCZENIEM nr 1 (najlepiej w terminie 7 dni od zaistniałej okoliczności).

Jeżeli zmarły nie był jedynym uprawnionym do lokalu, ww. oświadczenie składa jeden z pozostałych uprawnionych do lokalu.

Jeżeli zmarły był jedynym uprawnionym do lokalu, to użytkownik lokalu składa OŚWIADCZENIE nr 1 oraz OŚWIADCZENIEM nr 2.   

 

W oparciu o złożone dokumenty zostanie odpowiednio naliczona opłata za użytkownie lokalu mieszkalnego, która niezwłocznie zostanie przesłana do skrzynki pocztowej przynależnej do lokalu.

 

  1. ZAWIADOMIENIE O UZYSKANIU POSTANOWIENIA SĄDU LUB NOTARIALNEGO AKTU POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

 

Z chwilą śmierci spadkobiercy nabywają spadek. Aby móc w pełni korzystać ze spadku należy uzyskać prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w sądzie właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego (WZÓR WNIOSKU DO SĄDU o stwierdzenie nabycia spadku) albo notarialne poświadczenie dziedziczenia. Wybór co do zasady należy do potencjalnych spadkobierców.

Po uzyskaniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia:

gdy zmarły był uprawnionym do spółdzielczego własnościowego prawa, spadkobierca zobowiązany jest doręczyć  tytuł dziedziczenia do tut. Spółdzielni. Jeżeli jest kilku spadkobierców, należy złożyć oświadczenie o wyborze spośród siebie pełnomocnika i ewentualnie członka (o ile już osoba współuprawniona nie jest członkiem). OŚWIADCZENIE NR 3OŚWIADCZENIE  NR 4.

 

gdy zmarły był uprawnionym do odrębnej własności lokalu spadkobierca zobowiązany jest złożyć tytuł dziedziczenia do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych wraz z wnioskiem właściwie opłaconym (wniosek dostępny jest w sądzie). Po uzyskaniu zawiadomienia z sądu o ujawnieniu w dziale II księgi wieczystej lokalu spadkobierców, należy o powyższym fakcie zawiadomić tut. Spółdzielnię. Jeżeli nie jesteś jedynym uprawnionym do lokalu, warto złożyć oświadczenie o wyborze pełnomocnika i ewentualnie członka (o ile już osoba współuprawniona nie jest członkiem). Chcąc ubiegać się o członkostwo należy złożyć deklaracje OŚWIADCZENIE nr 5.

 

gdy zmarły był uprawniony do lokatorskiego prawa na etapie doręczenia aktu zgonu, pracownik spółdzielni ustali niezbędne działania, które należy podjąć. W pewnych przypadkach nie wymagamy tytułu dziedziczenia i oświadczeń spadkobierców.

 

Po uregulowaniu spraw spadkowych, należy zgłosić się do Urzędu Skarbowego w celu rozliczenia z tytułu nabytego spadku.