Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym RODO.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik z siedzibą w Jaworznie, przy al. marsz. J. Piłsudskiego 72 informuje, iż jest Administratorem Państwa Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów,
 • nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
 • nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdującej się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
 • nabywania domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,
 • udzielania pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
 • nabywania budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
 • zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie Spółdzielni lub nabytym na podstawie ustawy mieniem jej członków,
 • zarządzania innymi nieruchomościami na podstawie umów zawartych z właścicielami tych nieruchomości
 • nabywania potrzebnych jej terenów na własność lub w użytkowanie wieczyste,
 • prowadzenia zakładów produkcji pomocniczej, zakładów budowlano – remontowych i pogotowia spółdzielczego,
 • nabywania domów mieszkalnych, lokali użytkowych, urządzeń i budynków oraz budowli pomocniczych, gospodarczych i innych,
 • wydzierżawienia członkom i innym osobom gruntów stanowiących jej własność lub będących w jej użytkowaniu wieczystym,

Dane przetwarzane są na podstawie:

 • ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze
 • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
 • oraz aktów wykonawczych

Posiadacie Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych
 • uzyskania wyczerpujących informacji dotyczącej:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze,
  • ewentualnym źródle pozyskania danych,
  • udostępnienia Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach
   lub kategoriach
  • odbiorców, którym dane te są udostępniane

Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

e-mail: iod@smgornik-j.pl