Walne Zgromadzenie

Zawiadomienie 19_05_2023 doc11539620230427135624

Jaworzno, dnia 22 marca 2022 roku

                                                                                                    Członkowie

                                                                                                    Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK”

                                                                                                    w Jaworznie

ZAWIADOMIENIE

o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK” w Jaworznie informuje, że na posiedzeniu w dniu 21 marca 2022 roku działając na podstawie art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2021.648) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491), zarządził w formie uchwały nr 186/11/2022, aby przeprowadzić głosowanie nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK” w Jaworznie w drodze podejmowania uchwał pisemnie. W trybie pisemnym głosowane będą następujące uchwały:

 1. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019 rok,
 2. o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2019 rok,
 3. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 rok,
 4. o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2020 rok,
 5. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021 rok,
 6. o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2021 rok,
 7. o podziale nadwyżki bilansowej za lata 2019, 2020, 2021,
 8. o zatwierdzeniu kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni,
 9. o najwyższej sumie zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2022 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 • W związku z powyższym zawiadamiamy, że głosowanie nad wyżej wymienionymi uchwałami odbędzie się wyłącznie w formie pisemnej, w dniu 13 kwietnia w godzinach od 1430 do 1800 odpowiednio:
 • dla Osiedla Stałego – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4, ul. Armii Krajowej 5,
 • dla Osiedla Podwale – Hotel BROJAN, ul. Paderewskiego 43,
 • dla Osiedla Podłęże – Pawilon 72, al. Piłsudskiego 72.
 • Wydanie kart do głosowania nastąpi za okazaniem dowodu tożsamości przez członka Spółdzielni i złożeniu na liście podpisu potwierdzającego otrzymanie kart do głosowania.
 • Głosowanie odbędzie się poprzez wrzucenie do urny kart do głosowania wypełnionych przez głosującego. Karty do głosowania opatrzone będą pieczęcią Spółdzielni i zawierać będą wykaz wszystkich uchwał poddanych głosowaniu.
 • Każde z głosowań opisanych wyżej odbędzie się przy udziale notariusza.
 • Rejestracja uprawnionych osób poprzez podpisanie listy i wydanie im karty do głosowania nastąpi w punktach wyborczych w dniu głosowania, w momencie ich stawienia się i okazania dowodu tożsamości. Głosowanie odbędzie się za pomocą kart do głosowania, na których będą podane nazwy uchwał oraz kratki do postawienia znaku „X” – głosuję: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”.
 • Sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności Spółdzielni oraz projekty uchwał poddane pod głosowanie i uchwała Zarządu Spółdzielni w sprawie zarządzenia głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie wraz z innymi materiałami, są wyłożone do wglądu członkom Spółdzielni, w siedzibie Spółdzielni przy al. Piłsudskiego 72 w Jaworznie oraz trzech Administracjach Osiedlowych, co najmniej na 21 dni przed terminem głosowania. Informujemy, że każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z w/w dokumentami.
 • W głosowaniu będą brać udział tylko głosy (karty do głosowania) wrzucone do urny w dniu wyznaczonym do głosowania w godzinach wskazanych w niniejszym zawiadomieniu.
 • Głosowanie zostanie zakończone o godzinie 1800 w dniu 13 kwietnia b.r. Powołana Komisja mandatowo-skrutacyjna, po zakończeniu głosowania, dokona komisyjnego otwarcia urn oraz przystąpi do obliczania ilości złożonych kart. Z dokonanych wyżej czynności notariusz sporządzi protokół oraz przejmie przeliczone karty w zamkniętych kopertach do depozytu.
 • Po przekazaniu z depozytu notarialnego kart do głosowania, wyniki glosowania zostaną obliczone i ustalone na podstawie wyników z trzech komisji głosowania przez Komisję mandatowo skrutacyjną w pełnym składzie w obecności notariusza. Z dokonanych czynności notariusz sporządzi protokół z wynikami głosowania.
 • Wyniki głosownia zostaną podane do wiadomości ogółu Członków Spółdzielni poprzez publikację ich treści w gablotach na klatkach schodowych budynków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz poprzez umieszczenie ich treści na stronie internetowej Spółdzielni, niezwłocznie po ich ustaleniu przez Komisję mandatowo skrutacyjną, jak w punkcie wyżej.

Uwaga!

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii informujemy, że podczas głosowania  należy stosować się do obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z trwającym  stanem epidemii takich jak zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych. Wobec powyższego co do zasady uczestniczący w głosowaniu zobowiązani są przy wejściu do budynku  do zakrycia ust i nosa maseczką, zdezynfekowania rąk płynem umieszczonym przy wejściu, zachowania bezpiecznego odstępu podczas odbioru mandatu do głosowania, a także w miarę możliwości winni posiadać własny długopis.

Zawiadamianie niniejsze obejmuje przeprowadzenie pisemnego głosowania nad wskazanymi uchwałami dotyczącymi gospodarki finansowej. Brak uchwał o podziale nadwyżki bilansowej (zysku) za lata 2019 – 2021 nie pozwala przeznaczyć tych środków na realizację planowanych remontów jak również przedsięwzięć modernizacyjnych. Sytuacja taka utrudnia pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania (dotacji, pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska) z uwagi na brak uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. Brak tych uchwał dotychczas powodował utrudnienia, obecnie blokuje podejmowaie działań w kierunku wprowadzania w Spółdzielni nowych rozwiązań technicznych przynoszących nie tylko wymierne oszczędności, ale również korzyści w wymiarze społecznym (np. termomodernizacja, fotowoltaika, likwidacja barier architektonicznych itp.).

Zarząd 

Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK” w Jaworznie

>> Dokumentacja


>> Lustracja 2018 – 2020